Kezdőlap / Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Mérnöki Szolgáltatások

Általános rész

1, A Szolgáltatási Szerződés annak mindkét fél részérő történő cégszerű aláírásakor, illetőleg a Megrendelő, és a Flow Computing Technologies Ltd. (továbbiakban Szolgáltató) között a Szolgáltató által kiadott kötelezettség nélküli ajánlat alapján beérkezett megrendelés írásos, cégszerűen aláírt visszaigazolásakor jön létre.

2, A Szolgáltatási Szerződés Megbízóra vonatkozó adatait az Adatbekérő lap kitöltésével adja meg Megbízó. Fenntartjuk a jogot, hogy ameddig Megbízóra vonatkozó pontos adatok (cégnév, székhely, adószám, aláírásra jogosult személy adatai) nem érkeznek be hozzánk, addig nem keletkezik Szolgáltatási Szerződés, és nem kezdünk el semmilyen szimulációs munkát. Az adatok késedelmes megadásával létrejövő késedelem miatt nem vállalunk felelősséget, mivel az adatok megadása a Megbízó feladata.

3, Ajánlatainkban feltüntetett fizetési feltételek írásbeli módosításának jogát fenntartjuk abban az esetben, ha az ajánlatban foglaltaknak megfelelően a részteljesítés alapján kibocsátott részszámla kiegyenlítésével a Megrendelő 8 napot meghaladó késedelembe esik, vagy a számla nem kerül kifizetésre.

4, Amennyiben a Megrendelő jelen Általános Szolgáltatási Szerződéssel kapcsolatban 8 napon belül nem él írásos kifogással, úgy azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Szolgáltatás

5, Béranalízis szolgáltatás esetén a numerikus szimuláció természetéből adódóan egy-egy vizsgálat előre nem látható számítástechnikai problémákat vethet fel (pl.: számítási kapacitás növelésének szükségessége). Az esetlegesen felmerülő problémáról a Szolgáltató haladéktalanul értesíti a Megrendelőt, és írásban megállapodnak a teljesítés várható határidejéről.

6, A Szolgáltató csak a teljeskörű, a feladatot egyértelművé tévő, és elvégzéséhez szükséges műszaki dokumentáció birtokában kezdi meg a béranalízist.

7, A feladatmegfogalmazás alapjául szolgáló műszaki dokumentáció tartalmáért, annak pontosságáért, és vonatkozó előírásoknak való megfelelésért a Megrendelő felel. Amennyiben az analízis esetleges hibája ilyen okokra vezethető vissza, úgy a Szolgáltató nem kötelezhető az eredmények garanciális felülvizsgálatára, és módosítására. Ebben az esetben a Szolgáltató az elvégzett munkáért a Szerződésben megállapított munkadíjról jogosult a számlát benyújtani, a Megrendelő pedig köteles azt kiegyenlíteni.

8, A feladat helyes megfogalmazásáért a Megrendelő felel. Visszaigazolt megrendelés után új részfeladatok igénylése már új ajánlatkérés tárgyát képezi.

9, Reklamációt minden esetben írásban, műszaki tartalommal alátámasztva, a teljesítéstől számított 3 napon belül fogadunk be felülvizsgálatra, amely alapján a kialkudott munkadíj csökkentése nélkül a Szolgáltató jogosult az eredmények felülvizsgálatára, és szükség esetén a jegyzőkönyv módosítására. A jogosnak ítélt kifogások alapján történő módosításokért a Szolgáltató nem számol fel külön díjat. Máskülönben a Megrendelő a bérmunkát teljesítettnek ismeri el.

10, Felek a jelen szerződésből fakadó jogvitákat igyekeznek békés úton rendezni. Ennek ellehetetlenülése esetén kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét.

Fizetési feltételek

11, A Megrendelő hitelbírálata a kapcsolatfelvételtől indul. Fenntartjuk a jogot a Szolgáltatási Szerződésben foglalt fizetési feltételek megváltoztatására különösen abban az esetben, ha a Megrendelő hitelbírálata során olyan információ jut birtokunkba, amely a kibocsátandó számla kiegyenlítését lényegesen befolyásolhatja.

12, Szolgáltató fenntartja annak jogát, hogy a Megrendelő megrendelését visszautasítsa, különösen ha a megrendelésben szereplő műszaki paraméterek és/vagy szállítási határidő és/vagy fizetési feltételek eltérnek a megrendelésben hivatkozott, a Szolgáltató által Megrendelő részére készített kötelezettség nélküli ajánlatban szereplő feltételektől.

13, Amennyiben a Szolgáltató a Szolgáltatást munkaóránként fizetett díjazás alapján végzi, Szolgáltató külön díjat számol fel az emberi munkaórák és külön díjat a számítási (CPU) idő után. Szolgáltató naplót vezet a felhasznált emberi és CPU munkaórákról. A számla elkészítése előtt Szolgáltató a munkaóra naplót írásban (email) elküldi a Megrendelőnek. A munkaóra napló a Megrendelő általi jóváhagyást követően válik teljesítési igazolássá és a számla kibocsátásának alapjává.

14, Szolgáltató a késedelmesen kiegyenlített számlák után a Ptk. 232. §-ban meghatározott késedelmi kamat felszámítására jogosult.

15, A szimulációs eredmények a számla teljes összegének Szolgáltató számlájára történő beérkezéséig a Szolgáltató tulajdonát képezik.

Vis Maior

16, Abban a mértékben és amennyiben jelen szerződés rendelkezéseinek bármelyik szerződő fél által történő teljesítése bármilyen (de nem kizárólag tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, baleset vagy más vis majornak minősülő) okból részben, vagy egészben lehetetlenné válik, – a másik szerződő fél 5 munkanapon belül írásban történő értesítésével – jelen szerződés követelményeinek, illetve a vis majorral érintett részeinek teljesítése az akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető.

A fenti akadályozottság megszűntéig a teljesítésben nem akadályozott fél szükségletei kielégítéséhez, (amelyeket egyébként a Szerződésnek megfelelően elégítene ki) jogosult, de nem köteles igénybe venni harmadik személyeket.

A teljesítésben akadályozott fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy az erre vonatkozó értesítéstől számított harminc 30 munkanapon belül az akadályoztatást megszüntesse. Ellenkező esetben a másik fél jogosult írásban a jelen Szerződés lehetetlenüléssel való megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig a Szerződés nem szűnik meg), mely esetben ez nem vonja maga után a meghiúsulási kötbért.

Top